Dr. Kovács H. Gyula Budapesti Ügyvédi Iroda

Polgári peres és nemperes eljárás

A polgári peres eljárás – szemben a büntetőeljárással – nem hivatalból, hanem mindig kérelemre indul. A kérelmező (felperes) az a fél, aki úgy érzi, hogy valamilyen sérelem érte, és jogai védelme érdekében bírósági eljárás lefolytatását kéri. Ahhoz, hogy sikeresen és eredményesen tudjuk képviselni érdekeinket, jogi képviselőre van szükségünk. A jogi képviselet magában foglalja az ügyfél érdekeinek védelmét, az eljárási cselekmények szakszerű megtételét és az ügyfél megfelelő tájékoztatását is. A polgári perben a jogvita tárgya személyi- és vagyoni jogi igény lehet, ide soroljuk többek között az alábbi ügyeket:

Dologi jogokkal kapcsolatos jogvita (pl. birtokvédelem, tulajdoni per, elbirtoklás)

Kötelmi jogvita (pl. szerződések érvénytelensége, szerződésszegés)

Öröklési jogvita (pl. végrendelet érvénytelensége, öröklési szerződés, hagyatéki tartozások)

Természetes személyek (emberek) és jogi személyek (pl. gazdasági társaságok) jogaival kapcsolatos egyéb jogvita (pl. személyiségi jogok védelme, gondnokság alá helyezés, gazdasági társaságok képviselete stb.)

Természetes személyeket (embereket) ért sérelem (pl. kártérítés, sérelemdíj iránti igény)

A polgári perekben követelés alapjául szolgáló jogviszonyok igen bonyolultak és összetettek, ezért az Ügyfél érdekeinek maradéktalan érvényesítése érdekében nélkülözhetetlen a perben ügyvéd részvétele.

Az ügyvéd a perben nemcsak a követelés jogalapját rendező anyagi jog, hanem a per szabályait adó perrendtartás rendelkezéseivel is tisztában van.

A perben nagy jelentőséggel bír, hogy az ügyvéd milyen pertaktikát alkalmaz, az Ügyfél segítségével milyen bizonyítást kér lefolytatni, és hogy a bíróság figyelmét mely lényeges körülményekre hívja fel.

A polgári perekben jelentős az iratszerkesztési munka, ugyanis a perben az ellenérdekű felek egymással, illetve a felek a bírósággal előkészítő iratok benyújtásával közlik érdemi álláspontjaikat. Ezen előkészítő iratok terjedelmükben jelentősek lehetnek, egyben tartalmukban komplexek, és átfogó rendszert alkotnak.

Polgári peres és nemperes eljárások

A perben az előkészítő iratok útján történő előadáson túlmenően a feleknek, jogi képviselőiknek személyesen is meg kell tenniük érdemi előadásaikat. A személyes előadás során az ügy eredményességét nagyban elősegíti, ha a megbízott ügyvéd a tárgyaláson elhangzottakra nyomban és szakszerűen reagál, kérdéseivel a megbízó Ügyfél érdekeit juttatja érvényre.

Megállapítható, hogy a polgári perekben az ügyvéd részvétele mindenképpen javasolt és indokolt.

Ön mellett állunk a mindennapi életben gyakran előforduló jogvitákban, mint:

kötelmi jogi, szerződésszegéssel kapcsolatos per

végrehajtási, megállapítás iránti perek

személyiségi jogi (nem vagyoni kártérítés), sérelemdíj tárgyában indított per

birtokvédelmi per

közigazgatási, sajtó-helyreigazítási per

kártérítéssel összefüggésbe hozható perek

Per a viták elrendezésének egyik módja, szinte minden esetben – költséghatékonysági szempontból – egyeztető eljárás előzi meg. A per során a bíró hoz a jogszabályoknak megfelelő döntést, ítéletet a vitás ügyben – figyelembe véve a felek (alperes, és felperes) tényállításait és bizonyítékait.

A polgári perben számos bizonyítási eszköznek van jelentősége, például tanúvallomásoknak, tárgyi bizonyítékoknak, szakértői véleményeknek, szemléknek, és egyéb okiratoknak.

Ügyfeleinket – legyenek alperesi vagy felperesi pozícióban-minden részletre kiterjedően tájékoztatjuk:.

  • a peres eljárás várható menetéről, lehetséges kimeneteleiről,
  • az adott jogkérdésben kialakult bírói gyakorlatról,
  • az eljárásban felmerülhető perköltségről (szakértői díj, illeték összege),
  • a határidőkről, arról, hogy a vonatkozó törvény szerint melyik felet terheli és milyen körben a bizonyítási teher, végül
  • felmérjük, van-e potenciális lehetőség egyezség megkötésére, igenlő válasz esetén milyen kockázati tényezők mellett (fizetési készség és képesség, önkéntes teljesítési hajlandóság) akár a pereskedés helyett.

Érdekünk, hogy a per sikeres, végleges és kielégítő módon kerüljön lezárásra, a lehető leggyorsabb, legeredményesebb, és legköltséghatékonyabb fellépéssel egészen a perfelvételi szaktól kezdve a jogerős döntés meghozataláig, szükség esetén elmenve a legfőbb hazai és európai uniós jogalkalmazó bíróságokig is.

Vegyes praxisú jogi képviselet

Dr. Kovács Gyula ügyvéd

Vegyes praxisú ügyvédi iroda mely jogi képviselet nyújt magánszemélyeknek, Üzleti vállalkozásoknak és Társasságoknak, magyar angol és francia nyelven.

Kapcsolatfelvétel